Privacy- en cookieverklaring

Verklaring verwerking persoonsgegevens en gebruik cookies

Dit is de privacyverklaring van MindSteps Lifestyle, gevestigd te Nieuwegein en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 64027406  inzake de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van cookies door MindSteps Lifestyle.

MindSteps Lifestyle respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website (www.mindstepslifestyle.nl). In dat kader zijn passende maatregelen genomen om je bezoek aan en het gebruik van de website van MindSteps Lifestyle te beveiligen en misbruik te voorkomen.

Bovendien kun je in deze verklaring lezen hoe met je persoonsgegevens wordt omgegaan en op welke wijze gebruik van cookies wordt gemaakt.

Verwerking van persoonsgegevens

Ik vind het belangrijk dat jouw persoonsgegevens ook echt privé blijven en ik hou me daarom aan de geldende wet- en regelgeving.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven waarmee een natuurlijke persoon (direct of indirect) kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld naam, telefoonnummer, identificatienummer, geboortedatum maar ook online identificatoren van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor bijvoorbeeld de fysieke, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Welke persoonsgegevens verwerk ik en waarom?

Ik verwerk je persoonsgegevens wanneer je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt of deels hebt verstrekt. Daarbij kun je denken aan situaties waarbij je hebt aangemeld voor een bijeenkomst of nieuwsbrief of op andere wijze gebruikmaakt van mijn diensten.
Je persoonsgegevens worden verwerkt voor het doel waarvoor ik deze heb verkregen.

De belangrijkste grondslagen voor het verwerken van je gegevens zijn: noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijkheid om de wettelijke verplichting na te komen en  je toestemming.

Ik verwerk primair gegevens ten behoeve van de coaching/ begeleiding en daarnaast voor de bedrijfsvoering waaronder administratieve afwikkeling ter uitvoering van de gesloten overeenkomst.

Daarnaast kan ik je persoonsgegevens gebruiken om je (incidenteel) op de hoogte te houden van en te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten van mij die wellicht interessant voor je kunnen zijn. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor het toesturen van algemene nieuwsbrieven of algemene informatie noch worden je persoonsgegevens aan derden verstrekt, behalve als ik daartoe wordt verplicht door de wet of door een daartoe gerechtigde overheidsinstantie.

Geheimhouding

Ik behandel alle informatie over individuele cliënten vertrouwelijk en draag er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt.

Tevens verstrek ik je gegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer je mij hiervoor je toestemming hebt gegeven.

In het kader van afspraken met derden, zoals je werkgever, worden alleen persoonsgegevens verstrekt als je mij hiervoor explictiete toestemming hebt gegeven, waarbij we tevoren hebben besproken welke informatie verstrekt mag worden en voor welk doel.

Uitsluitend in noodgevallen waarbij het leven van jezelf of van anderen in gevaar is of dreigt te raken, kan hiervan worden afgeweken. Ik zorg ervoor dat deze geheimhoudingsverplichting ook wordt nageleefd door eventueel bij de uitvoering van mijn werkzaamheden ingeschakelde derden.

Beveiliging

Ik voer passende technische en organisatorische waarborgen door ter bescherming tegen de onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonlijke gegevens en tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van of toegang tot persoonlijke gegevens. Ik wijs je er echter op dat ik de beveiligingsrisico’s die samenhangen met de opslag en overdracht van persoonlijke gegevens niet volledig kan elimineren.

Samenwerking met derde partijen

Soms is het nodig om samen te werken met een andere organisatie om jou de diensten te leveren die je van mij verwacht. Ik maak soms gebruik van systemen of diensten van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van mijn klanten. Met die leveranciers maak ik altijd goede afspraken zodat jouw gegevens veilig zijn. Daarvoor sluit ik met hen verwerkersovereenkomsten.

Bewaren van gegevens

Ik zal je persoonlijke gegevens bewaren zo lang dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht, tenzij we anders hebben afgesproken. Ik zal je persoonlijke gegevens ook bewaren en gebruiken als dit nodig is om te voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en als de gegevens nodig zijn voor juridische procedure over onze overeenkomsten. Als ik je persoonlijke gegevens niet langer hoef te verwerken voor de in dit privacybeleid uiteengezette doelstellingen, verwijderen ik je persoonlijke gegevens uit mijn systemen.

Dit zijn jouw rechten

Alle gegevens die ik van jou verwerkt, mag je inzien en aanpassen. Als je geen gerichte informatie van mij wilt ontvangen over mijn dienstverlening, dan kan je dit stopzetten. Je mag mij ook vragen om jouw gegevens uit mijn database te wissen. Let erop dat ik dat niet altijd mag doen in verband met wet- en regelgeving. Ik laat je natuurlijk altijd weten waarom ik in zo’n geval je gegevens niet kan wissen.

Ook kun je, als je mij toestemming hebt verleend voor het verstrekken van gegevens aan een ander, deze toestemming op ieder moment weer intrekken.

Als je van één van deze rechten gebruik wilt maken, dan kun je mij een e-mail of een brief sturen. Mijn contactgegevens vind je op de contactpagina.

Gebruik van cookies

De website van MindSteps Lifestyle maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je PC, tablet of Smart Phone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om je instellingen of je voorkeuren te onthouden.

Google Analytics cookies

Ik maak gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van mijn website te kunnen meten en analyseren. Aan de hand van deze gegevens over het gebruik van mijn website, kan ik mijn website verder verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf conform haar eigen voorwaarden. Let op dat deze informatie regelmatig kan wijzigen, ik heb daar geen invloed op.

Social media cookies

Daarnaast heb ik media buttons  op mijn website geplaatst, zodat je informatie van de website kunt opzoeken of delen via deze social media platforms. Als je via deze buttons doorlinkt naar de websites van deze platforms, worden door deze platforms cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat je op een van deze buttons klikt. Kijk voor meer informatie over deze cookies, in het privacy- en/of cookiestatement van deze platforms. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, ik heb daar geen invloed op.

Heb je een klacht?

Heb je een klacht over de wijze waarop ik met je persoonlijke gegevens omga? Dan hoor ik dat graag voor het geven van uitleg en/of maatregelen te nemen. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy- en cookie statement

Omdat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, verandert ook deze privacy- en cookieverklaring regelmatig. Het verdient daarom aanbeveling om dit statement regelmatig te raadplegen.

Heb je vragen?

Heb je nog vragen of wil je meer informatie naar aanleiding van deze verklaring? Neem dan gerust contact op.

Menu